Algemene voorwaarden

Onderstaand onze algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Assurantiekantoor Capellewoud

 

Artikel 1: Definities

 

1.1 Assurantiekantoor Capellewoud:

Assurantiekantoor Capellewoud gevestigd te Enkhuizen, Capellesloot 18, 1602 HS, hierna te noemen: FD

1.2 Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon aan wie FD enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Opdracht:

De door opdrachtgever aan FD verstrekte opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.

1.4 Financieel Product:

De hypotheek, verzekering, spaarrekening, krediet of beleggingsobject, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover FD zal adviseert, waarin hij bemiddelt en/of die hij op basis van een overeenkomst beheert.

1.5 Aanbieder:

De leverancier van een financieel product.

 

Artikel 2: Opdracht

 

2.1      Een overeenkomst tussen opdrachtgever en FD wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het

moment dat FD een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. FD is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan opdrachtgever heeft verstuurd.

2.2      Alle aan FD verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met FD en worden door haar uitgevoerd,

ook als het de bedoeling van opdrachtgever is dat de opdracht door een bepaalde bij FD werkzame persoon zal worden uitgevoerd.

2.3      Aan FD verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van FD, niet tot

resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.

2.4      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door FD opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar

verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.

2.5      Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders en/of vennoten

van FD en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders/vennoten en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor FD werkzaam zijn.

2.6      Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of

offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door FD zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

 

Artikel 3: Aanbiedingen/offertes van aanbieder en adviezen van FD

 

3.1      Door FD namens een aanbieder aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn,

tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende aanbieder.

3.2      Aan door FD gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de

eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

3.3      Door FD aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde

veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door opdrachtgever is geaccepteerd, kan FD een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen.

 

Artikel 4: communicatie

 

4.1      In het geval opdrachtgever enig digitaal bericht aan FD heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen

dat dit bericht FD heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.

4.2      Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van opdrachtgever, door FD verstrekte

informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door FD gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van FD het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van opdrachtgever toegespitst advies betreft.

4.3      Totdat opdrachtgever een adreswijziging aan FD heeft bekend gemaakt, mag FD erop vertrouwen dat

opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.

 

Artikel 5: Inschakeling derden

 

5.1      Het is FD toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht indien nodig gebruik te

maken van derden. Met de inschakeling van deze derden zullen gemoeide kosten worden doorbelast aan opdrachtgever.

5.2      Voor zover FD bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik moet maken van door

externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk van tevoren overleg plegen met opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde(n) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. FD is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

5.3      FD is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de

uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 5.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.

 

Artikel 6: Honorarium en betaling

 

6.1      Het voor haar dienstverlening aan FD toekomende honorarium kan begrepen zijn in de aan opdrachtgever

door aanbieder in rekening te brengen bedragen of er kan tussen FD en opdrachtgever een uurtarief, een vast honorarium of abonnement worden overeengekomen, dan wel een combinatie hiervan.

6.2      FD is gerechtigd om haar tarieven, waaronder begrepen eventuele abonnementskosten jaarlijks per 01

januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen door FD en opdrachtgever.

6.3      Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan opdrachtgever

doorberekend. FD is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de

uitvoering van de opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van FD beïnvloeden.

6.4      In het geval FD werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door

opdrachtgever moet worden voldaan alvorens FD start met de uitvoering van de opdracht.

6.5      Facturen van FD dienen door opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de

door FD voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt.

6.6      Indien opdrachtgever de door hem wegens afgesloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt,

kan de aanbieder de dekking onder de verzekering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft over te gaan. FD is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van opdrachtgever.

6.7      Verrekening door opdrachtgever van door FD voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen

met een door opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door

opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zever de tegenvordering door FD uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

6.8      Indien opdrachtgever de door FD in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn

betaalt, raakt opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan FD te voldoen kan FD de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.

6.9      Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en

kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.10 Indien de kredietwaardigheid van opdrachtgever daartoe naar het oordeel van FD aanleiding geeft, is FD bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat de opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

 

Artikel 7: Informatie van Opdrachtgever

 

7.1      Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan FD die zij

nodig heeft voor een correcte uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van opdrachtgever, dat FD haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.

7.2      FD kan slechts ten opzichte van opdrachtgever aan de op hem rustende zorgverplichting voldoen

indien opdrachtgever het in 7.1 bepaalde strikt naleeft.

7.3      Indien voor de uitvoering van de overeengekomen opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of

niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van FD zijn gesteld, of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichting heeft voldaan, is FD bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

7.4      Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan FD

verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat FD meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de opdracht moet besteden, belast FD het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra te maken kosten door aan opdrachtgever.

7.5      Indien achteraf blijkt dat opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis

waarvan FD de opdracht heeft uitgevoerd, kan de aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang) te

beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid van FD

 

8.1      Iedere aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij

de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD wordt uitgekeerd, inclusief het door FD te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.

8.2      In het geval de in artikel 8.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FD in een

specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FD alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door FD bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien FD geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van FD en de hare beperkt tot 10% van de door de aanbieder aan opdrachtgever in rekening gebrachte premie.

8.3      De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever. Derden

kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor opdrachtgever geen rechten ontlenen.

8.4      FD is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als

gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte inlichtingen.

8.5      FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit fouten in door FD

gebruikte software of andere computerprogrammatuur.

8.6      FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door

opdrachtgever aan FD verzonden (email)berichten FD niet hebben bereikt.

8.7      FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat de

opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van FD, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.

8.8      FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die het gevolg is van de omstandigheid dat een

door opdrachtgever met diens wederpartij overeengekomen financieringsvoorbehoud is verstreken.

8.9      FD is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die veroorzaakt wordt doordat de aanbieder er

niet of niet tijdig voor zorg draagt dat de voor het passeren van de hypotheekakte benodigde stukken gereed zijn en/of de geldmiddelen niet of tijdig bij de notaris in depot staan.

8.10 In het geval FD adviseert omtrent c.q. bemiddelt bij de afsluiting van financiële producten waar een belegging- en/of investeringscomponent deel van uit maakt, verschaft FD een prognose ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van het betreffende product. Dit vormt slechts een indicatie. FD is nimmer aansprakelijk voor schade zijdens opdrachtgever of derden, die direct of indirect voortvloeit uit een (tegenvallende) waardeontwikkeling van financiële producten en/of (het tegenvallen van) resultaat, rendement, rentabiliteit e.d. van financiële producten. Voorts is FD niet aansprakelijk voor schade die wordt geleden als gevolg van fouten of onjuistheden in van derden, onder wie begrepen enige aanbieder, afkomstige prognoses omtrent een te behalen resultaat, rendement, rentabiliteit e.d.

8.11 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van FD voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.

8.12 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met FD indien FD zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door opdrachtgever te worden nagekomen.

 

Artikel 9: Overmacht

 

9.1      FD is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor FD redelijkerwijze niet mogelijk

is ten gevolge van buiten toedoen van FD ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.

9.2      Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van FD geldt in ieder geval niet als toerekenbaar

en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van FD kan worden gevergd.

 

Artikel 10: Bescherming persoonsgegevens

 

10.1 Door opdrachtgever aan FD verstrekte persoonsgegevens zullen door FD niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover FD op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

10.2 Indien opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van FD, zal FD de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachteninstituut

 

11.1 FD is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.009133. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever voor een niet bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.

 

Artikel 12: Verval van recht

 

12.1 Klachten met betrekking tot door FD verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van FD, te worden ingediend bij FD. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever op.

12.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door FD verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 13: Diversen

 

13.1 Op alle door FD uitgebrachte aanbieden en offertes alsmede op de door haar aanvaarde opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.

13.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen FD en opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.

13.3 Indien partijen blijkens enig schriftelijk document van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken hebben gemaakt, prevaleren die andersluidende afspraken. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden FD slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen FD en opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

13.5 FD is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval FD tot tussentijdse wijziging overgaat stelt zij opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige

toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt beheersen deze vanaf de door FD genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.

 

Artikel 14: Abonnementen

 

14.1 Het (de) abonnement(en) treedt (treden) in werking zodra beide partijen dit zijn overeengekomen en de machtiging is ondertekend. Het bedrag kan jaarlijks geïndexeerd worden volgens de cijfers van het CBS.

14.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van minimaal 1 jaar en wordt telkens stilzwijgend met dezelfde periode verlengd. Na het 1e jaar bedraagt de opzegtermijn 1 maand, tenzij anders is overeengekomen.

14.3 Wijzigingen voor een hoger of lager serviceniveau dienen per email of per (aangetekend) schrijven aan FD kenbaar te worden gemaakt en worden hierna schriftelijk vastgelegd.

14.4 De overeengekomen prijzen zijn inclusief assurantiebelasting. Bij betaling via acceptgirokaart of factuur  worden € 2,50 extra kosten per betaling in rekening gebracht.

14.5 Bij het niet voldoen of achterstand van het overeengekomen abonnementsgeld of opzegging van het abonnement, wordt het abonnement automatisch gewijzigd in “schade basis”. Tevens worden de premies per eerstvolgende premievervaldatum weer volledig provisie dragend. Voor het abonnement AOV of uitvaart vervallen alle aanspraken op onderhoud, ondersteuning en dienstverlening in de ruimste zin van het woord.

Uw premie berekenen

Bereken zelf eenvoudig en snel wat uw verzekering kost aan de hand van uw opgegeven situatie. Wij kunnen u volledig advies geven en uw vragen beantwoorden over elke verzekering en situatie. U kunt ons bellen op nr. 0228-312269.

Handige downloads

Handige bestanden vind je bij de downloads. Mochten er nog vragen zijn, dan kan je ons bellen op nr. 0228-312269.

Neem contact op

Heeft u een vraag of opmerking waarbij wij u van dienst kunnen zijn? Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek.

U kunt ons ook direct een e-mail sturen.
Telefoonnummer: 0228-312269